Contact
Gevelbeleterring
Autoreclame
Reclameborden
Textieldruk
Full Color printing
 
Schouten Reclame
Molenlei 1c
1921 CX Akersloot
Tel. 072-5322925
Fax 072-5322926
Email:
Website: www.schoutenreclame.nl
KvK te Alkmaar nr. 37120129
BTW nr. NL 814 761 744 B01

print deze pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SCHOUTEN RECLAME


Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN
a. Op alle offertes door, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met Schouten Reclame zijn de hiernavolgende voorwaarden van toepassing.
b. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden of bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Schouten Reclame zijn aanvaard.
c. De opdrachtgever met wie eerder op de onderhavige voorwaarden een overeenkomst werd gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met Schouten Reclame gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

Artikel 2: WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN
Schouten Reclame behoudt zich het recht voor om meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht of in de aanvaarding daarvan uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of van de goede uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever wordt binnen een bekwame tijd op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

Artikel 3: OPZEGGING EN ANNULERING
a. Schouten Reclame heeft steeds het recht, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst op te zeggen wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, of door hem surséance is aangevraagd, hij opeisbare schulden onbetaald laat, gaat liquideren of zijn vaste verblijfplaats of vestigingsplaats naar een plaats buiten Nederland verlegt.
b. De opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te annuleren voordat Schouten Reclame met de uitvoering van de overeenkomst begonnen is, mits hij de hierdoor voor Schouten Reclame ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door Schouten Reclame gederfde winst alsmede de kosten die Schouten Reclame reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslagkosten.

Artikel 4: RISICO GEGEVENS EN ZAKEN OPDRACHTGEVER
a. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan Schouten Reclame van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt.
b. Het risico terzake van beschadiging of teloorgaan van de bij Schouten Reclame of derden opgeslagen zaken en/of gegevens is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever, behoudens indien er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Schouten Reclame.

Artikel 5: AANSPRAKELIJKHEID
a. Voor alle directe en indirecte schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, danwel veroorzaakt door niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de opdracht, is de aansprakelijkheid van Schouten Reclame uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat dit niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren onder de desbetreffende omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en bij normale bedrijfsvoering niet was voorgevallen. Alsdan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor de door de opdrachtgever verleende opdracht door Schouten Reclame is aanvaard.
b. Schouten Reclame heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.
c. De opdrachtgever zal zijn recht om Schouten Reclame voor de onder a. bedoelde schade aansprakelijk te stellen verwerkt hebben één maand na het ontstaan van daarvan.

Artikel 6: UITVOERING OPDRACHT
a. Schouten Reclame zal de door hem op grond van de gegeven opdracht te verrichten werkzaamheden op zorgvuldige wijze, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren.
b. Indien de opdracht omvat het plaatsen of bevestigen van reclameborden, lichtbakken en dergelijke, dient de opdrachtgever er zorg voor te hebben gedragen dat eventueel benodigde vergunningen zijn verleend en dat ter zake aan alle overige wettelijke of andere vereisten is voldaan. De opdrachtgever vrijwaart Schouten Reclame voor alle schade die mocht ontstaan indien een dergelijke bevoegdheid ontbrak. Voorts betekent deze omstandigheid niet dat Schouten Reclame aan enigerlei uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet voldaan heeft.
c. Indien op verzoek van de opdrachtgever Schouten Reclame de opdracht uitvoert met behulp of met verwerking van door de opdrachtgever aangeleverde materialen of halffabrikaten, gebeurt zulks geheel voor risico van de opdrachtgever. Met name, maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, betreft dit houdbaarheid, hechting, slijtvastheid, licht- en kleurechtheid van de door Schouten Reclame op dergelijke wijze vervaardigde of bewerkte zaken.
d. Schouten Reclame heeft het recht zonder kennisgeving aan de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een doeltreffende of doelmatige uitvoering van de opdracht bevordert.

Artikel 7: OVERMACHT
a. Indien Schouten Reclame zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt diefstal, brand, waterschade, werkstaking, stremming van vervoer, defecten aan machinerieën, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Schouten Reclame als bij ingeschakelde derden, worden die verplichtingen opgeschort totdat Schouten Reclame redelijkerwijs in staat kan worden geacht deze op de overeengekomen wijze na te komen.
b. De opdrachtgever heeft, in geval een situatie als bedoeld onder a. van dit artikel zich voordoet, niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, noch ontstaat in die gevallen voor Schouten Reclame een verplichting tot vergoeding van enige schade.

Artikel 8: (DRUK-)PROEVEN
a. De opdrachtgever is gehouden de door Schouten Reclame aan hem ter controle ter beschikking gestelde (druk-) proeven zorgvuldig en met bekwame spoed op fouten en gebreken te controleren en zijn oordeel aan Schouten Reclame te doen toekomen.
b. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat Schouten Reclame de aan de proeven voorafgaande daarmee verbonden werkzaamheden overeenkomstig de opdracht heeft uitgevoerd.

Artikel 9: AUTEURSRECHTEN
a. De opdrachtgever garandeert Schouten Reclame dat door de uitvoering van de opdracht geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten die derden kunnen doen gelden danwel het recht met betrekking tot onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart Schouten Reclame zowel in als buiten rechte van alle aanspraken die derden krachtens deze wetten of regelgeving geldend kunnen maken.
b. Alle bij de uitvoering van de opdracht totstandgekomen zaken en werken worden geacht in hun geheel en uitsluitend volgens de inzichten van Schouten Reclame tot stand te zijn gekomen. Schouten Reclame is derhalve uitsluitend rechthebbende op ieder auteursrecht dat ontstaat op alle bij uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken en werken, alsmede op de in de opdracht bedoelde eindproducten.
c. Uitoefening van rechten van auteursrechtelijke of intellectuele aard - openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen - is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Schouten Reclame voorbehouden.

Artikel 10: PRIJZEN; DECLARATIE EN KOSTEN
a. Voor het formuleren van voorstellen en vervaardigen van offertes worden door Schouten Reclame geen kosten berekend, tenzij voor de opstelling ervan specifiek onderzoek noodzakelijk is. In dat geval zal vooraf een opgave worden gegeven van de omvang van de werkzaamheden van Schouten Reclame en van de daarmede gepaard gaande kosten die in rekening zullen worden gebracht.
b. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
c. Alle tarieven zijn exclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en overige door de overheid opgelegde heffingen. Deze worden apart vermeld in de factuur en zijn voor rekening van de opdrachtgever.
d. Indien de uitvoering van de opdracht door Schouten Reclame wordt opgeschort of beëindigd, heeft Schouten Reclame recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Artikel 11: AFLEVERING EN LEVERINGSTERMIJN
a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van zaken ter plaatse waar Schouten Reclame zijn bedrijf uitoefent.
b. Een door Schouten Reclame opgegeven leveringstermijn heeft slechts indicatieve betekenis, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft. Schouten Reclame is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
c. De gebondenheid van Schouten Reclame aan een overeengekomen uiterste termijn vervalt indien en zodra de opdrachtgever de opdracht wijzigt of de uitvoering daarvan vertraagt of bemoeilijk, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of de geringe duur van het oponthoud Schouten Reclame in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.

Artikel 12: ONDERZOEK BIJ AFLEVERING; AFWIJKINGEN
a. De opdrachtgever is verplicht terstond na de aflevering van de diensten en/of zaken grondig na te gaan of de prestatie van Schouten Reclame deugdelijk en overeenkomstig de opdracht is.
b. De prestatie van Schouten Reclame geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en overeenkomstig de opdracht, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken.
c. Afwijkingen van geringe betekenis, daaronder begrepen afwijkingen wat betreft kleur, van de in de opdracht bedoelde prestatie of van een (druk-)proef brengen geen verandering in de op partijen rustende verplichtingen en vormen aldus geen reden voor bijvoorbeeld afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

Artikel 13: RECLAME
a. Een reclame met betrekking tot de door Schouten Reclame verrichte werkzaamheden of geleverde zaken of het bedrag van de factuur, dient de opdrachtgever binnen zeven dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Schouten Reclame mede te delen.
b. Reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
c. Ingeval van een gerechtvaardigde reclame heeft Schouten Reclame de keuze tussen aanpassing van het bedrag van zijn declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten van werkzaamheden waarvan het resultaat afgekeurd is, en de vervanging van de geleverde zaken, danwel van het gebrekkig of beschadigd gedeelte daarvan, nadat deze zaken tijdig aan Schouten Reclame zijn geretourneerd.

Artikel 14: GARANTIE
a. Van iedere garantie op door de opdrachtgever geleverde zaken zijn uitdrukkelijk uitgesloten: normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en glansvermindering), iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de opdrachtgever zelf aanbrengen van zelfklevende materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of tengevolge van na de levering aangebrachte veranderingen.
b. Schouten Reclame garandeert de deugdelijkheid van de constructie van geleverde zaken voor de duur van maximaal drie maanden na aflevering, doch nimmer verder strekkend dan de aan Schouten Reclame zelf door diens toeleverancier verstrekte garantie.
c. De garantie voor door Schouten Reclame geleverde, maar door anderen vervaardigde zaken, omvat uitsluitend de door deze anderen aan Schouten Reclame verleende garantie.

Artikel 15: BETALING
a. Betaling van het factuurbedrag door de opdrachtgever dient te zijn geschied binnen dertig dagen na factuurdatum. Betaling geschiedt netto en zonder enig recht op korting, schuldvergelijking of opschorting.
b. Indien de opdrachtgever niet binnen de onder a. genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim.
c. Indien de opdrachtgever niet binnen de onder a. genoemde termijn heeft betaald, kan Schouten Reclame met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van iedere opdracht opschorten.
d. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering van Schouten Reclame op de opdrachtgever komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,= exclusief omzetbelasting.
e. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk verbonden terzake van de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel weergegeven, dit ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 16: RETENTIERECHT EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
a. Schouten Reclame is bevoegd om zaken van de opdrachtgever die hij onder zich heeft, alsmede die zaken die door Schouten Reclame zijn samengesteld of opgesteld in opdracht van de opdrachtgever niet aan de opdrachtgever of aan derden af te geven, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Schouten Reclame heeft voldaan.
b. Het volledige eigendomsrecht op door Schouten Reclame aan de opdrachtgever geleverde zaken blijft onvoorwaardelijk bij Schouten Reclame, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Schouten Reclame die voortvloeien uit de opdracht, heeft voldaan. Tot dit moment zal de opdrachtgever geen enkele daad van beschikking over genoemde zaken stellen.

Artikel 17: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
a. Op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten en op daaruit voortspruitende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Een geschil is aanwezig, wanneer een van de partijen verklaart dat dit het geval is.
c. Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de Rechtbank te Alkmaar, en de sector kanton daarvan indien het onderwerp van geschil tot diens competentie behoort.

Artikel 18: DEPOT
1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.k. te Alkmaar onder nummer 37 120 129.

22 november 2005Home <body>schouten reclame, schouten reclame, schouten reclame, akersloot, gevelbelettering, autoreclame, reclameborden, textieldruk </body>